มอบเครื่องกรองน้ำ ปีการศึกษา 2557

มอบเครื่องกรองน้ำ ปีการศึกษา 2557  เมื่อ 18 ก.ค. 2557

DSC_8571 DSC_8566 DSC_8565 DSC_8561 DSC_8554 DSC_8551 DSC_8548 DSC_8543 DSC_8519 DSC_8496 DSC_8493 DSC_8502

 

นักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2557

นักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2557

  เด็กชายฐาปกรณ์  สระบัว

  เด็กชายปรเมศ  ชิลลาพา

   เด็กหญิงภาวิณีย์  พรานเนื้อ

  เด็กชายนิติพล  คำภาละ

   เด็กหญิงปิยะธิดา  แสงแก้ว

  เด็กชายคมกฤษ  คาถา

  เอิร์น  เอิร์น2  เด็กหญิงธนัดดา  พันธุ์เลิศ

  เด็กชายทนงศักดิ์  เพิ่มพูล

  เด็กชายไตรภพ  บุญทอง

  เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงขันธ์

  เด็กหญิงจิราพรรณ  มหาชัย

  เด็กชายธัญพิสิทษ์  ทองสลับ

  เด็กชายธีระพัฒน์  ปัสสาพันธ์

  เด็กชายธิติชัย  ไหมคำ

  เด็กหญิงนารีรัตน์  ทาระขจัด

  เด็กหญิงพิศมัย  สาวะรักษ์

  เด็กหญิงสุพัศชา  โพธิเสน

  เด็กหญิงลลิตา  พุฒลา

  เด็กหญิงสุวรรณหงษ์  แสนสุโพธิ์

  เด็กหญิงวรรณวิลัย  ไชยวรรณ์

นักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2557

นักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2557

1.เด็กชายสุริยนต์  บุญทอง      5027

DSC_5934

2.เด็กชายศรัญย์  บุญทศ     5037

DSC_5932

3.เด็กชายสุพัฒนชัย  อุปัชฌาย์     5038

DSC_5936

4.เด็กชายวัฒนา  ขุมนาค     5039

DSC_5934

5.เด็กชายจิรายุ  เจริญตา     5045

DSC_5883

6.เด็กชายธีรวัฒน์  วรเนตร     5047

DSC_5883

7.เด็กชายพันนา  โชติเชื้อวงศ์     05133

DSC_5940

8.เด็กชายรุ่งทิวา  คำมั่น     05326  

DSC_5932

9.เด็กชายชลธีร์  สีทา      05327 

DSC_5936

10.เด็กชายชนุดม  สายแก้ว     05328 

DSC_5916

11.เด็กชายอานนท์  สีมาเมือง     05329    

DSC_5919

12.เด็กหญิงสุพัฒน์ทรา  พรมนนท์     05331    

DSC_5948

13.เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญเรือง     4990

DSC_5946

นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556

นักเรียนชั้น ม.3 ปี 2556

๑. นายกริชชัย  สายศร  ชื่อเล่น   นัด           05284

๒. นางสาวดารุณี  มัฐผา  ชื่อเล่น  แหม่ม          4910

 

๓. นางสาวขวัญตา  แก้วจันทร์  ชื่อเล่น   ขวัญ   4914

๔. นางสาวสุภาพร  คำสุข  ชื่อเล่น  ส้ม              4915

๕.นายพัสสน  แท่งทอง  ชื่อเล่น                     05319

๖.นายสันติพร  สีทา     ชื่อเล่น ออย     ๐๕๓๓๒

DSC_5906

๗.นายคัมภีร์  สีมาเมือง    ชื่อเล่น ภี    ๐๕๓๔๒

   

   DSC_6625

นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557

นักเรียนชั้น ม.3  ปี  2557

1.เด็กชายชยุตพงศ์  บุญทศ                  4977

          DSC_5931  

2.เด็กชายสิทธิกร  คำภาละ                  4968

           DSC_5905  

3.เด็กชายจาตุรนต์  ทาระขจัด                4983

        DSC_5930

4.เด็กชายจิรชัย  โพธิ์เข็ม                      4984      

    DSC_5945 

5.เด็กชายธงชัย  สีหรัตน์                       4987

           ภาพถ่าย0461 

6.เด็กชายอภิวัฒน์  ทันอินอาด                4969  

     DSC_5942

7.เด็กชายอรรถพร  ดอกสบา     4981      

  DSC_5907  

8.เด็กชายวิรศักดิ์  เพ็งแดง                   05309   

  DSC_3946  

9.เด็กหญิงศิริลักษณ์  นามคำ        4980  

  DSC_6774 

10.เด็กหญิงมรกต  สุตัน                      05272

   DSC_6778

11.เด็กหญิงนุชจรี  มุทุกันฑ์                   4972

    DSC_6775  

12.เด็กหญิงอรวรรณ  กลมกลาง              4971

   DSC_6779  

13.เด็กหญิงวราภรณ์  พรานเนื้อ               4974

      DSC_6773  

14.เด็กหญิงจันทรกานต์  พรมนนท์             05318

   DSC_3133  

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2557

DSC_6550 DSC_6557 DSC_6559 DSC_6566 DSC_6579 DSC_6583 DSC_6589 DSC_6591 DSC_6599 DSC_6602 DSC_6606 DSC_6614 DSC_6618 DSC_6625 DSC_6638 DSC_6639 DSC_6658 DSC_6659 DSC_6660 DSC_6664 DSC_6697 DSC_6702 DSC_6728 DSC_6745 DSC_6754 DSC_6781

Data Management Center เทอม 2 / 2556

Data Management Center  เทอม 2 / 2556

ข่าวสารและกิจกรรม
นายประสงค์ สุภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) 

นายประสงค์ สุภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

วัตถุประสงค์ : เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล พร้อมทั้งหารือ ตอบข้อซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ (Data Management Center)

เป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

พัชริตา   อุ่มแก้ว       ภาพ/ข่าว

ไม้พยุงที่โรงเรียนของเรา

payong

        1380740_700392056656430_516295963_n           1380477_700392093323093_823163179_n

1374929_700392013323101_1009225759_n

ไม้พะยูงหรือพยุง

     “พะยูง” เป็นไม้เนื้อแข็งเช่นเดียวกับไม้สัก ตะเคียน มีชื่อและความหมายดี เชื่อว่าบ้านใดปลูกไว้ประจำบ้าน จะทำใ้ห้บุคคลในบ้านมีแต่ความเจริญ มีฐานะดีขึ้น ช่วยไม่ให้ชีวิตตกต่ำ เพราะพยุงคือการประคับประคองให้คงอยู่ ให้มั่นคงหรือการยกให้สูงขึ้น

     ต้นพะยูงจัดเป็นไม้มงคลที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร หรือก่อฐานประดิษฐ์ถาวรวัตถุต่างๆ เช่น พิธีก่อกฤษ์ หรือว่างศิลาฤกษ์ การปลูกควรปลูกในวันเสาร์ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คนไทยจัด ลำดับ ” พะยูง” ให้อยู่ใน 9 ชนิดไม้มงคลที่ปลูกไว้ในบ้าน ประกอบด้วย ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์, ทองหลวง, ไผ่สีสุก, กันเกรา, ทรงบาดาล, สัก, พะยูง, ขนุน
      กระทั่งมีกลอนบทหนึ่งที่กล่าวถึงไม้มงคลทั้ง 9 ในส่วนของไม้พะยูงว่า

ไม้พะยูง พยุงฐานะงานทำนั้น
ให้คงมั่นพลันยิ่งทุกสิ่งที่
ปลูกไว้กันนั้นคุณจุนเจือมี
ไม้ดีดีไม่ดูดายขยายไป

      พะยูงเป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 15-25 เมตร เปลือกสีเทาเรียบเรือนยอดทรงกมักขึ้นอยู่ในป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณชื้นทั่วไป โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลมหรือรูปไข่ผลัดใบในหน้าแล้งและภาคตะวัน ออก ออกดอกประมาณเดือน พ.ค.-ก.ค. และออกฝักแก่ราวเดือน ก.ค.-ก.ย.

     การขยายพันธุ์ ต้องนำเมล็ดมาแช่ในน้ำเย็น 24 ชั่วโมง แล้วเพาะในกระบะเพาะหว่านให้กระจายทั้งกระบะเพาะ แล้วโรยทราย กลบเบาๆ รดน้ำให้ชุ่ม เมล็ดจะงอกภายใน 7 วัน เมื่อกล้าไม้ อายุ 10 -14 วัน ความสูงประมาณ 1 นิ้ว มีใบเลี้ยง 1 คู่สามารถย้ายชำในถุงหรือภาชนะที่เตรียมไว้ได้

     ส่วนเนื้อไม้ที่ได้จะมีสีแดงอมม่วงถึงแดงเลือดหมูแก่ เนื้อละเอียดแข็งแรงทนทาน ขัดและชักเงาไ้ด้ดีใช้ทำี เครื่องเรือน เกวียน เครื่องกลึงแกะสลัก ทำเครื่องดนตรี เช่น ซอ ขลุ่ย ลูกระนาด และแม้แต่ ช้อน ส้อม ด้วยเป็นต้น โดยทั่วไป ชาวบ้านที่ลักลอบตัดจะได้ค่าจ้างท่อนละ 200-300 บาท บางรายนายทุนดาวน์รถกระบะให้และให้ชาวบ้านผ่อนคืนเป็นไม้พะยูงเมื่อมาถึงใน เมืองการขายเบื้องต้นในราคากิโลกรัมละ 800 บาท คิว ละ 2 แสนบาทแต่เมื่อส่งออกราคาจะแพงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว

     ไม้พะยูงเคยทำพิษถึงขั้นทำให้นายฉัตรชัย รัตโนภาส อธิบดีกรมป่าไม้ ถูกย้ายฟ้าผ่ามาเป็นผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มาแล้ว เมื่อเดือน ส.ค.2549 หลังมีการจับกุมไม้พะูยูงพันท่อนที่ส่งจาก จ.มุกดาหาร ข้ามไปยังประเทศสปป.ลาว เคยมีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการลักลอบตัดและขายด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นไ้้ม้หวงห้ามแต่ยังไม่ได้ดำเนินการก็เปลี่ยนรัฐบาล ทำให้การลักลอบตัดและขายไม้พะยูงยังเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน

การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2556

หัวหน้างานโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

1.นายมานิต  สืบศรี              หัวหน้างานบริหารทั่วไป

     1.1 นายสมเกียรติ  เนตร์วงศ์           1.2 นางสุมาลี  งามสุข

2.นายมงคล  ประสารศรี     หัวหน้างานบริหารบุคคล

        2.1 นายวิชา  จารุมูล         2.2 นายครรชิต  บุญทองดี         2.3 นางประภาศรี  ปั้นทอง         2.4 นางอุไรวรรณ  ไชยวิเศษ

3.นางรัชนี  ธรรมสัตย์         หัวหน้างานวิชาการ

        3.1 นางสันติ  สืบศรี         3.2 นางประภาศรี  ปั้นทอง         3.3 นายทินกร พิลาแดง

4.นายนิกร  พันธุ์ครู             หัวหน้างานงบประมาณ

        4.1 ว่าที่ร้อยเอกกฤษดา  สารมาศ         4.2 นายสมเกียรติ  เนตร์วงศ์

กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  

1.โครงการส่งเสริมออกกำลังกายและกีฬา  (อ.สุมาลี , อ.ประภาศรี , อ.จิราพร)

DSC_9902DSC_9868 DSC_9854 DSC_9853 DSC_9852 DSC_9849 DSC_9837 DSC_9833 DSC_9827

2.โครงการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียน  (อ.ครรชิต , อ.มงคล ,อ.ทินกร )

934631_657023257659977_891930040_n 971144_657023224326647_1725509736_n 1013608_657023297659973_289881166_n 1069350_657023194326650_1449243118_n 71771_659173987444904_1426625492_n 946610_659173454111624_5080184_n 995120_659173837444919_1372163074_n 1001857_659173640778272_957571607_n 1004062_659174070778229_1648121445_n 1011991_659174140778222_1166188659_nIMG_0149 IMG_0151 IMG_0152 1002956_638288966200073_1812223477_n 945934_638289002866736_358235154_n 1001796_638288772866759_1342205441_n 992995_638288686200101_921136686_n

3.โครงการดูแลนักเรียน    (อ.กฤษดา , อ.มานิต )

4.โครงการป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน  (อ.กฤษดา , อ.มานิต )

20120328887_02 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

5.โครงการอาหารปลอดภัย  (อ.สันติ , อ.อุไรวรรณ )

  b 

6.โครงการสุขาน่าใช้  (อ.รัชนี , อ.วิชา )

  

7.โครงการฟันสวยยิ้มใส  (อ.อุไรวรรณ , อ.รัชนี ,  อ.นันทกาญจน์ )

74636_396669753772133_1430367969_n 64038_396667273772381_498160246_n 64038_396667267105715_938176922_n 64038_396667260439049_813250601_n 64038_396667257105716_1613666055_n 64038_396667253772383_874052370_n 28141_396668987105543_867915116_n 28141_396668983772210_2108183649_n

8.โครงการ BIG CLEANNING  DAY  (อ.สุมาลี , อ.วิชา )

373021_248908475170956_1948232958_n   bigcd  big-cleaning-day-student

9.โครงการจัดจราจรในโรงเรียน  (อ.วิชา , อ.สมเกียรติ )

  DSC_4604DSC_4603

 

DSC_4602  DSC_4600  DSC_4598

10.โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก  (อ.รัชนี ,อ.สันติ )

836_gall_1851ดาวน์โหลด images (1) images (2) images (3) images (4) images (5) images (6) images (7) images (8) images (9) images (10) images (11) images (12) images (13) images (14) images ดาวน์โหลด (1) ดาวน์โหลด (2) ดาวน์โหลด (3) ดาวน์โหลด (4) ดาวน์โหลด (5)

โครงการอบรม DMC ปีการศึกษา 2556

โครงการอบรม DMC ปีการศึกษา 2556   วันที่  5  มิถุนายน  2556

DMC

http://portal.bopp-obec.info/obec56

EMIS

http://data.bopp-obec.info/emis/

ระบบสิ่งก่อสร้าง

http://202.143.174.14/BUILDING/

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.