โรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 ได้ต้อนรับคณะกรรมการที่มาประเมินโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล เมื่อ 25 กันยายน 2557 ผลปรากฏว่า ได้ผ่านรับการรับรองให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล เรียบร้อยแล้วครับ

DSC_9332 DSC_9331 DSC_9321 DSC_9320 DSC_9312 DSC_9302 DSC_9223 DSC_9261 DSC_9272 DSC_9274 DSC_9278 DSC_9295 DSC_9222 DSC_9218 DSC_9217 DSC_9199 DSC_9179 DSC_9178 DSC_9144 DSC_9146 DSC_9149 DSC_9168 DSC_9174 DSC_9175 DSC_9141 DSC_9139 DSC_9138 DSC_9131 DSC_9126 DSC_9125 DSC_9111 DSC_9119 DSC_9121 DSC_9122 DSC_9123 DSC_9124 DSC_9107 DSC_9099 DSC_9097 DSC_9091 DSC_9086 DSC_9078 DSC_9060 DSC_9062 DSC_9063 DSC_9068 DSC_9073 DSC_9076 DSC_9055 DSC_9053 DSC_9047 DSC_9045 DSC_9043 DSC_9039DSC_9038DSC_9036DSC_9031DSC_9023DSC_9020DSC_9018DSC_9001DSC_8996DSC_8993DSC_8974

เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ( e-office )

เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูด้านบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ( แท็บเล็ต ) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 

DSC_0266IMG_2135

IMG_2167IMG_2141

และ

เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ( e-office )

IMG_2135    IMG_2298 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านงานวัดผล ปี 2557

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านงานวัดผล ปี 2557 ระหว่างวันที่ 22 – 23 ส.ค. 2557 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

IMG_20140822_090538         IMG_20140823_095245

1408850362652          IMG_20140823_135836

มอบเครื่องกรองน้ำ ปีการศึกษา 2557

มอบเครื่องกรองน้ำ ปีการศึกษา 2557  เมื่อ 18 ก.ค. 2557

DSC_8571 DSC_8566 DSC_8565 DSC_8561 DSC_8554 DSC_8551 DSC_8548 DSC_8543 DSC_8519 DSC_8496 DSC_8493 DSC_8502

 

นักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2557

นักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2557

  เด็กชายฐาปกรณ์  สระบัว

  เด็กชายปรเมศ  ชิลลาพา

   เด็กหญิงภาวิณีย์  พรานเนื้อ

  เด็กชายนิติพล  คำภาละ

   เด็กหญิงปิยะธิดา  แสงแก้ว

  เด็กชายคมกฤษ  คาถา

  เอิร์น  เอิร์น2  เด็กหญิงธนัดดา  พันธุ์เลิศ

  เด็กชายทนงศักดิ์  เพิ่มพูล

  เด็กชายไตรภพ  บุญทอง

  เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงขันธ์

  เด็กหญิงจิราพรรณ  มหาชัย

  เด็กชายธัญพิสิทษ์  ทองสลับ

  เด็กชายธีระพัฒน์  ปัสสาพันธ์

  เด็กชายธิติชัย  ไหมคำ

  เด็กหญิงนารีรัตน์  ทาระขจัด

  เด็กหญิงพิศมัย  สาวะรักษ์

  เด็กหญิงสุพัศชา  โพธิเสน

  เด็กหญิงลลิตา  พุฒลา

  เด็กหญิงสุวรรณหงษ์  แสนสุโพธิ์

  เด็กหญิงวรรณวิลัย  ไชยวรรณ์

นักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2557

นักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2557

1.เด็กชายสุริยนต์  บุญทอง      5027

DSC_5934

2.เด็กชายศรัญย์  บุญทศ     5037

DSC_5932

3.เด็กชายสุพัฒนชัย  อุปัชฌาย์     5038

DSC_5936

4.เด็กชายวัฒนา  ขุมนาค     5039

DSC_5934

5.เด็กชายจิรายุ  เจริญตา     5045

DSC_5883

6.เด็กชายธีรวัฒน์  วรเนตร     5047

DSC_5883

7.เด็กชายพันนา  โชติเชื้อวงศ์     05133

DSC_5940

8.เด็กชายรุ่งทิวา  คำมั่น     05326  

DSC_5932

9.เด็กชายชลธีร์  สีทา      05327 

DSC_5936

10.เด็กชายชนุดม  สายแก้ว     05328 

DSC_5916

11.เด็กชายอานนท์  สีมาเมือง     05329    

DSC_5919

12.เด็กหญิงสุพัฒน์ทรา  พรมนนท์     05331    

DSC_5948

13.เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญเรือง     4990

DSC_5946

นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556

นักเรียนชั้น ม.3 ปี 2556

๑. นายกริชชัย  สายศร  ชื่อเล่น   นัด           05284

๒. นางสาวดารุณี  มัฐผา  ชื่อเล่น  แหม่ม          4910

 

๓. นางสาวขวัญตา  แก้วจันทร์  ชื่อเล่น   ขวัญ   4914

๔. นางสาวสุภาพร  คำสุข  ชื่อเล่น  ส้ม              4915

๕.นายพัสสน  แท่งทอง  ชื่อเล่น                     05319

๖.นายสันติพร  สีทา     ชื่อเล่น ออย     ๐๕๓๓๒

DSC_5906

๗.นายคัมภีร์  สีมาเมือง    ชื่อเล่น ภี    ๐๕๓๔๒

   

   DSC_6625

นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557

นักเรียนชั้น ม.3  ปี  2557

1.เด็กชายชยุตพงศ์  บุญทศ                  4977

          DSC_5931  

2.เด็กชายสิทธิกร  คำภาละ                  4968

           DSC_5905  

3.เด็กชายจาตุรนต์  ทาระขจัด                4983

        DSC_5930

4.เด็กชายจิรชัย  โพธิ์เข็ม                      4984      

    DSC_5945 

5.เด็กชายธงชัย  สีหรัตน์                       4987

           ภาพถ่าย0461 

6.เด็กชายอภิวัฒน์  ทันอินอาด                4969  

     DSC_5942

7.เด็กชายอรรถพร  ดอกสบา     4981      

  DSC_5907  

8.เด็กชายวิรศักดิ์  เพ็งแดง                   05309   

  DSC_3946  

9.เด็กหญิงศิริลักษณ์  นามคำ        4980  

  DSC_6774 

10.เด็กหญิงมรกต  สุตัน                      05272

   DSC_6778

11.เด็กหญิงนุชจรี  มุทุกันฑ์                   4972

    DSC_6775  

12.เด็กหญิงอรวรรณ  กลมกลาง              4971

   DSC_6779  

13.เด็กหญิงวราภรณ์  พรานเนื้อ               4974

      DSC_6773  

14.เด็กหญิงจันทรกานต์  พรมนนท์             05318

   DSC_3133  

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2557

DSC_6550 DSC_6557 DSC_6559 DSC_6566 DSC_6579 DSC_6583 DSC_6589 DSC_6591 DSC_6599 DSC_6602 DSC_6606 DSC_6614 DSC_6618 DSC_6625 DSC_6638 DSC_6639 DSC_6658 DSC_6659 DSC_6660 DSC_6664 DSC_6697 DSC_6702 DSC_6728 DSC_6745 DSC_6754 DSC_6781

Data Management Center เทอม 2 / 2556

Data Management Center  เทอม 2 / 2556

ข่าวสารและกิจกรรม
นายประสงค์ สุภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) 

นายประสงค์ สุภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

วัตถุประสงค์ : เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล พร้อมทั้งหารือ ตอบข้อซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ (Data Management Center)

เป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

พัชริตา   อุ่มแก้ว       ภาพ/ข่าว

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.