บุคลากร

                                              

    คลิกที่นี่ ………..      http://data.bopp-obec.info/emis/admin.php

                            ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและนักการภารโรง

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่  191     ตำบลสร้างมิ่ง    อำเภอเลิงนกทา     จังหวัดยโสธร

        ชื่อ – สกุล              ตำแหน่ง   วุฒิ      วิชาเอก           อันดับ     สอนชั้น

1.นายถาวร  สุวรรณพิมพ์         ผอ.ร.ร.  กศ.ม.  บริหารการศึกษา    ค.ศ.3    บริหาร

2.นายมานิต  สืบศรี               ครู       กศ.ม.  บริหารการศึกษา     ค.ศ.3    มัธยมศึกษา

3.นายสุทธิพัฒน วิภาวะบุตร      ครู       ค.บ.   ภาษาไทย             ค.ศ.2    มัธยมศึกษา

4.นางสุมาลี  งามสุข              ครู       ค.บ.   พลศึกษา              ค.ศ.3    อนุบาล 1

5.นางรัชนี  ธรรมสัตย์            ครู         ศษ.บ. ประถมศึกษา           ค.ศ.3   ประถมศึกษาปีที่  6
6.นายนิกร  พันธุ์ครู               ครู         ศษ.บ. บริหารการศึกษา     ค.ศ.3   มัธยมศึกษา
7.นางสันติ  สืบศรี                ครู         ค.บ.   พลศึกษา                  ค.ศ.3   ประถมศึกษาปีที่  2
8.นายมงคล  ประสารศรี          ครู         กศ.ม. บริหารการศึกษา      ค.ศ.3   ประถมศึกษาปีที่ 4-5
9.ว่าที่ร.อ.กฤษดา สารมาศ       ครู         ค.บ.   สังคมศึกษา              ค.ศ.3   มัธยมศึกษา
10.นายครรชิต  บุญทองดี        ครู         ค.บ.   วิทยาศาสตร์             ค.ศ.2   มัธยมศึกษา
11.นายวิชา  จารุมูล               ครู         ค.บ.   ศิลปศึกษา                ค.ศ.3   ประถมศึกษาปีที่ 5
12.นายสมเกียรติ  เนตร์วงศ์      ครู         ค.บ.   อุตสาหกรรมฯ           ค.ศ.2   ประถมศึกษาปีที่ 3
13.นายทินกร  พิลาแดง           ครู         ค.บ.   คณิตศาสตร์              ค.ศ.2   มัธยมศึกษา
14.ว่าที่ร.ท.กฤตบดินทร์ พรโสภา ครู         กศ.ม. บริหารการศึกษา      ค.ศ.1   มัธยมศึกษา
15.นางสาวประภาศรี  ปั้นทอง     ครู         ค.บ.   ภาษาไทย                 ค.ศ.3   ประถมศึกษาปีที่  4
16.นางอุไรวรรณ  ไชยวิเศษ       ครู         ปวช.   ผ้า/เครื่องแต่งกาย  ค.ศ.2   ประถมศึกษาปีที่  1
17.นายจีระศักดิ์  เสาประธาน      นักการ  ม.ศ.3
18.นางจำลองลักษณ์  บุตรสาร    ธุรการ   บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์
*******************************

ข้าราชการที่มาช่วยราชการ  –  คน     ข้าราชการที่ไปช่วยราชการ   –   คน

อัตรากำลังครูตาม จ. 18    16  คน    อยู่ในระดับ  ต่ำกว่าเกณฑ์   –   อัตรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ   1    คน     พนักงานราชการ    1    คน

                             

นายถาวร  สุวรรณพิมพ์            นายมานิต  สืบศรี                นายสุทธิพัฒน  วิภาวะบุตร

                             

     นางสุมาลี  งามสุข              นางรัชนี  ธรรมสัตย์               นายนิกร  พันธ์ครู

                            

    นางสันติ  สืบศรี                  นายมงคล  ประสารศรี      ว่าที่ร้อยเอกกฤษดา  สารมาศ

                             

นายครรชิต  บุญทองดี              นายวิชา  จารุมูล            นายสมเกียรติ  เนตร์วงศ์

                              

 นายทินกร  พิลาแดง   ว่าที่ร้อยตรีกฤตบดินทร์  พรมโสภา   นางสาวประภาศรี  ปั้นทอง

                               

นางอุไรวรรณ  ไชยวิเศษ   นายจีระศักดิ์  เสาประธาน      นางจำลองลักษณ์  บุตรสาร

************************************************************************

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

  

********************************************************************************************************

นายกฯมอบคำขวัญวันเด็กปี 55

“สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี “

**********************************************

การประชุมโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191  วันที่  23 ธ.ค. 2554

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: