สถิติจำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2549

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต  2

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  1

10

14

24

อนุบาล  2

13

12

25

ประถมศึกษาปีที่  1

10

6

16

ประถมศึกษาปีที่  2

5

9

14

ประถมศึกษาปีที่  3

5

12

17

ประถมศึกษาปีที่  4

12

14

26

ประถมศึกษาปีที่  5

12

13

25

ประถมศึกษาปีที่  6

17

8

25

มัธยมศึกษาปีที่  1

18

11

29

มัธยมศึกษาปีที่  2

25

22

47

มัธยมศึกษาปีที่  3

23

24

47

รวม

150

145

295

******************************************************************************

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2550

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต  2

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  1

11

7

18

อนุบาล  2

11

12

23

ประถมศึกษาปีที่  1

12

9

21

ประถมศึกษาปีที่  2

7

7

14

ประถมศึกษาปีที่  3

5

7

12

ประถมศึกษาปีที่  4

5

11

16

ประถมศึกษาปีที่  5

11

14

25

ประถมศึกษาปีที่  6

13

13

26

มัธยมศึกษาปีที่  1

28

4

32

มัธยมศึกษาปีที่  2

21

11

32

มัธยมศึกษาปีที่  3

25

20

45

รวม

149

115

264

*********************************************************************************

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2551

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต  2

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  1

10

4

14

อนุบาล  2

10

7

17

รวมก่อนประถม

20

11

31

ประถมศึกษาปีที่  1

11

12

23

ประถมศึกษาปีที่  2

11

9

20

ประถมศึกษาปีที่  3

8

7

15

ประถมศึกษาปีที่  4

5

7

12

ประถมศึกษาปีที่  5

3

12

15

ประถมศึกษาปีที่  6

12

14

26

รวมประถม

50

61

111

มัธยมศึกษาปีที่  1

20

27

47

มัธยมศึกษาปีที่  2

28

4

32

มัธยมศึกษาปีที่  3

20

11

31

รวมมัธยมต้น

68

42

110

รวม

138

114

252

**************************************************************************************

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2552

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต  2

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  1

10

4

14

อนุบาล  2

10

6

16

รวมก่อนประถม

20

10

30

ประถมศึกษาปีที่  1

8

6

14

ประถมศึกษาปีที่  2

8

10

18

ประถมศึกษาปีที่  3

10

7

17

ประถมศึกษาปีที่  4

9

7

16

ประถมศึกษาปีที่  5

5

6

11

ประถมศึกษาปีที่  6

3

9

12

รวมประถม

43

45

88

มัธยมศึกษาปีที่  1

19

9

28

มัธยมศึกษาปีที่  2

21

29

50

มัธยมศึกษาปีที่  3

29

3

32

รวมมัธยมต้น

69

41

110

รวมทั้งหมด

132

96

228

***************************************************************************************************

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2553

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต  2

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  1

5

5

10

อนุบาล  2

11

3

14

รวมก่อนประถม

16

8

24

ประถมศึกษาปีที่  1

10

6

16

ประถมศึกษาปีที่  2

6

6

12

ประถมศึกษาปีที่  3

8

9

17

ประถมศึกษาปีที่  4

9

8

17

ประถมศึกษาปีที่  5

10

8

18

ประถมศึกษาปีที่  6

5

6

11

รวมประถม

48

43

91

มัธยมศึกษาปีที่  1

16

11

27

มัธยมศึกษาปีที่  2

10

11

21

มัธยมศึกษาปีที่  3

16

24

40

รวมมัธยมต้น

42

46

88

รวมทั้งหมด

106

97

203

***************************************************************************************

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2554

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต  2

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  1

2

4

6

อนุบาล  2

4

5

9

รวมก่อนประถม

6

9

15

ประถมศึกษาปีที่  1

8

0

8

ประถมศึกษาปีที่  2

6

4

10

ประถมศึกษาปีที่  3

5

4

9

ประถมศึกษาปีที่  4

6

7

13

ประถมศึกษาปีที่  5

8

2

10

ประถมศึกษาปีที่  6

9

7

16

รวมประถม

42

24

66

มัธยมศึกษาปีที่  1

8

3

11

มัธยมศึกษาปีที่  2

17

12

29

มัธยมศึกษาปีที่  3

10

11

21

รวมมัธยมต้น

35

26

61

รวมทั้งหมด

83

59

142

รับรองถูกต้อง

( นายทินกร  พิลาแดง )

ครู  คศ. 2

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่  191

************************************************

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2555

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต  2

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  1

 3

 3

อนุบาล  2

รวมก่อนประถม

12 

ประถมศึกษาปีที่  1

ประถมศึกษาปีที่  2

ประถมศึกษาปีที่  3

10 

ประถมศึกษาปีที่  4

ประถมศึกษาปีที่  5

 6

 7

13 

ประถมศึกษาปีที่  6

10 

รวมประถม

36 

23 

59 

มัธยมศึกษาปีที่  1

15 

22 

มัธยมศึกษาปีที่  2

มัธยมศึกษาปีที่  3

รวมมัธยมต้น

20 

16 

36 

รวมทั้งหมด

61 

46 

107 

รับรองถูกต้อง

( นายทินกร  พิลาแดง )

ครู  คศ. 3

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่  191

******************************************************

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2556

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต  2

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  1

 5

อนุบาล  2

 2

รวมก่อนประถม

12 

ประถมศึกษาปีที่  1

ประถมศึกษาปีที่  2

ประถมศึกษาปีที่  3

ประถมศึกษาปีที่  4

ประถมศึกษาปีที่  5

ประถมศึกษาปีที่  6

 7

13 

รวมประถม

27 

26 

53 

มัธยมศึกษาปีที่  1

13 

15 

มัธยมศึกษาปีที่  2

20 

29 

มัธยมศึกษาปีที่  3

10 

13 

รวมมัธยมต้น

43 

14 

57 

รวมทั้งหมด

77 

45 

122 

รับรองถูกต้อง

( นายทินกร  พิลาแดง )

ครู  คศ. 3

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่  191

*************************************************************

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2557

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต  2

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  1

 3

 3

 6

อนุบาล  2

5

3

8

รวมก่อนประถม

8

6

14

ประถมศึกษาปีที่  1

2

2

4

ประถมศึกษาปีที่  2

2

4

6

ประถมศึกษาปีที่  3

4

5

9

ประถมศึกษาปีที่  4

8

0

8

ประถมศึกษาปีที่  5

4

3

7

ประถมศึกษาปีที่  6

4

5

9

รวมประถม

24

19

43

มัธยมศึกษาปีที่  1

9

11

20

มัธยมศึกษาปีที่  2

14

3

17

มัธยมศึกษาปีที่  3

 20

8

28

รวมมัธยมต้น

43

22

65

รวมทั้งหมด

75

47

122

รับรองถูกต้อง

( นายทินกร  พิลาแดง )

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่  191

***********************************************

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2558

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต  2

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  1

 5

3

8

อนุบาล  2

3

3

6

รวมก่อนประถม

8

6

14

ประถมศึกษาปีที่  1

4

3

7

ประถมศึกษาปีที่  2

3

1

4

ประถมศึกษาปีที่  3

2

4

6

ประถมศึกษาปีที่  4

3

5

8

ประถมศึกษาปีที่  5

7

0

7

ประถมศึกษาปีที่  6

4

4

8

รวมประถม

23

17

40

มัธยมศึกษาปีที่  1

8

5

13

มัธยมศึกษาปีที่  2

11

10

21

มัธยมศึกษาปีที่  3

10

3

13

รวมมัธยมต้น

29

18

47

รวมทั้งหมด

60

41

101

รับรองถูกต้อง

( นายทินกร  พิลาแดง )

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่  191

****************************************************************

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2559

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต  2

 

ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล  1 3 3 6
อนุบาล  2 6 4 10
รวมก่อนประถม 9 7 16
ประถมศึกษาปีที่  1 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่  2 5 3 8
ประถมศึกษาปีที่  3 4 2 6
ประถมศึกษาปีที่  4 1 4 5
ประถมศึกษาปีที่  5 3 5 8
ประถมศึกษาปีที่  6 8 0 8
รวมประถม 24 18 42
มัธยมศึกษาปีที่  1 8 2 10
มัธยมศึกษาปีที่  2 8 5 13
มัธยมศึกษาปีที่  3 11 10 21
รวมมัธยมต้น 27 17 44
รวมทั้งหมด 60 42 102

รับรองถูกต้อง

( นายมานิต  สืบศรี )

ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่  191

***********************************************************

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2560

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต  2

 

ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล  1 4 7 11
อนุบาล  2 3 3 6
รวมก่อนประถม 7 10 17
ประถมศึกษาปีที่  1 5 4 9
ประถมศึกษาปีที่  2 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่  3 5 3 8
ประถมศึกษาปีที่  4 4 2 6
ประถมศึกษาปีที่  5 1 4 5
ประถมศึกษาปีที่  6 4 5 9
รวมประถม 22 22 44
มัธยมศึกษาปีที่  1 15 2 17
มัธยมศึกษาปีที่  2 6 4 10
มัธยมศึกษาปีที่  3 8 7 15
รวมมัธยมต้น 29 13 42
รวมทั้งหมด 58 45 103

รับรองถูกต้อง

( นายมานิต  สืบศรี )

ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่  191

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: