อบรม ศึกษา ดูงาน

***********************************

อบรม DLIT  ณ อุบลบุรี รีสอร์ต จังหวัดอุบลราชธานี  8 – 14 ส.ค. 2558

20150809_090540 20150809_085320

20150809_124752 20150809_124738

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the Trainer ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม คือ ศึกษานิเทศก์และข้าราชการครู เขตพื้นที่ละ ๑๐ คน จำนวน ๙๐ คน จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต๑-๔ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑-๓ และ สพป.ยโสธร เขต ๑-๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว สามารถนำไปขยายผลให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ ICT ในเชิงบูรณาการทั้งระบบ/เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา(ศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ DLIT /เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรต้นแบบ ให้มีความรู้ทักษะในการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT เป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง/เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้ครูสอน สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ DLIT สำหรับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ /บริษัทไมโครซอฟต์ประเทศไทย และบริษัทกูเกิลประเทศไทย และคณะ DLIT จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประะวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี……ขอขอบคุณ ข้อมูล จาก สพม.29

**************************************************************************

อบรม BBL ณ โตโยต้า เลิงนกทา 7-8 ส.ค.58

****************************************************************************

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามกฎหมายการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558  ณ สพป.ยส.เขต 2

******************************************************************************

อบรม DMC เมื่อ       2558  ณ สพป.ยส.เขต 2

************************************

อบรม PISA เมื่อ 27 มิ.ย. 2558 ณ สพป.ยส.เขต 2

***********************************

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านงานวัดผล ปี 2557

ระหว่างวันที่ 22 – 23 ส.ค. 2557  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จ.อุบลราชธานี

IMG_20140822_090538 1408850362652 IMG_20140823_095245 IMG_20140823_135836

การอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

เมื่อ 15 ส.ค. 57  ณ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร

IMG_20140815_110424 IMG_20140815_110554

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล หลักสูตรมาตรฐาน

การอบรมครูปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ( ETV )

เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

วันที่ 28 สิงหาคม 2556

อบรมครูคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 – 23 กันยายน  2554

   

   

   

  

  

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: