เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

      เมื่อ 16 พ.ค. 2561   มีนักเรียนเข้ามาใหม่ ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 7 คน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นเด็กนักเรียนใหม่ จำนวน  3 คน     จำนวนครู 10 คน  ผู้บริหาร 1 คน  ธุรการ  1 คน  นักการ 1 คน  

Advertisements

ปลูกป่าประจำปี 2560

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 นำนักเรียนมาร่วมปลูกป่ากับอบต.สร้างมิ่ง ที่ห้วยหินลาด บ้านโนนหาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เมื่อ 10 ส.ค. 2560

รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนแต่ละชั้น

อนุบาล 1

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1       ปีการศึกษา  2560       โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ที่ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ  –  สกุล ที่อยู่
1 1359200109298 05416 ด.ญ.ชุติกานต์  พรมวงศ์
2 1359200109727 05417 ด.ช.ภูวพัฒน์  มูลสาร
3 1350101986314 05417 ด.ญ.กาญจนา  ทารขจัด
4 1359200111641 05419 ด.ช.ธนศักดิ์  แข็งแรง
5 1103400249359 05420 ด.ญ.แพรตะวัน  เจ่ตอง
6 1118700224852 05421 ด.ช.ณัฐดนัย  บัวฉ่ำ
7 1849400026081 05422 ด.ญ.จันธิดา  ในจิตร
8 1350101992667 05423 ด.ช.กิตติคุณ  ดอกสบา
9 1359200113520 05424 ด.ญ.ปิยพร  ขุนภัคดี
10 1359200115425 05425 ด.ญ.วลัยรัตนา  ทับทิม
11 1102500113831 05426 ด.ญ.พัชชานันท์  ทศรักษา

อนุบาล 2

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2       ปีการศึกษา  2560       โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ที่ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ  –  สกุล ที่อยู่
1 1359200098601 05393 ด.ช.ปภากร  ลุนบุตร
2 1359200099756 05394 ด.ญ.ภนิดา  ปัสสาพันธ์
3 1841901019650 05395 ด.ญ.ปภาวดี  พระแก้ว
4 1359200106493 05398 ด.ช.ศิววัฒน์  ฐิติวรภัทร
5 1103200275755 05399 ด.ญ.ชุติมณฑน์  บทศรี
6 1359200106159 05402 ด.ช.นิปกร  ลุนบุตร
7 1349200134659 05442 ด.ญ.จรินทร์  พรานเนื้อ

ประถมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1   ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ที่ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ  –  สกุล ที่อยู่
1 1103200225260 05373 ด.ช. ธนวัฒน์ บทศรี
2 1548800038054 05374 ด.ช. ศุภกฤต ลาวขัด
3 1129902221146 05375 ด.ญ. สุกัญญา คมกล้า
4 1350101914909 05376 ด.ช. กัณปกรณ์ ไกยสิทธิ์
5 1359200096064 05377 ด.ช. กิตติพงษ์ บุญทล
6 1350101909565 05387 ด.ญ. กนกวรรณ กาศักดิ์
7 1103500096767 05389 ด.ญ. กัญญ์ณณัฐ เวฬุวนาธร
8 1359200093464 05404 ด.ช. กิตติศักดิ์ สาสาย
9 1807700035793 05441 ด.ญ. สุรภา รักษาศรี

ประถมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา 2560   โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ที่ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ  –  สกุล ที่อยู่
1 1359200084554 05346 ด.ญ. อริสรา หาหลัก
2 1639900507803 05347 ด.ญ. พิรดา เสาประธาน
3 1329100037741 05348 ด.ช. กรธวัช ใจหาญ
4 1103704413965 05349 ด.ช. กิตติภูมิ แสงขันธ์
5 1199901294476 05367 ด.ญ. สดาพร ไชยมล
6 1499900574537 05384 ด.ช. ธนวัฒน์ ฐิติวรภัทร
7 1359200087464 05405 ด.ญ. นิภาธร บุญบาล

ประถมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2560   โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ที่ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ  –  สกุล ที่อยู่
1 1350101850811 05334 ด.ช. พงศกร สระบัว
2 1359200076012 05335 ด.ช. นิฐธิพล พันธ์เลิศ
3 1359200081695 05336 ด.ช. วีรวัฒน์ บทศรี
4 1350101847632 05337 ด.ญ. เขมนิจ เกษร
5 1350101855678 05338 ด.ญ. อรอุมา ทศรักษา
6 1359200080133 05339 ด.ญ. เพ็ญวิศา พระสุนิล
7 1359200077434 05340 ด.ช. วิศรุต นำวงษ์
8 1119701196918 05390 ด.ช. ปัณณวิชย์ เวฬุวนาธร

ประถมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา 2560   โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ที่ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ  –  สกุล ที่อยู่
1 1350901043481 05300 ด.ช.นัฐภรณ์  แกะทอง
2 1359200073889 05302 ด.ช.ธีรภัทร  ทับทิม
3 1359200069610 05304 ด.ญ.อริสา  หาหลัก
4 1359200077370 05385 ด.ช.จักรกรี  อุทิตสาร
5 1359200072840 05406 ด.ญ.ศิริกนกอร  ทาระขจัด
6 1359200073714 05407 ด.ช.จรัลอลงกรณ์  มีศิริ

ประถมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ปีการศึกษา 2560   โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ที่ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ  –  สกุล ที่อยู่
1 1102300119142 05278 ด.ช. ฤทธิกร ไชยมี
2 1359200061554 05279 ด.ญ. ธิดารัตน์ กุลบุตร
3 1350101786072 05280 ด.ญ. แพรวา ทาระขจัด
4 1359200060434 05281 ด.ญ. ธันทิวา ทศรักษา
5 1359200062551 05282 ด.ญ. นันทิยา ประทุมทอง

ประถมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2560   โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ที่ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ  –  สกุล ที่อยู่
1 1848500011468 05258 ด.ช. ณัฐพล นาคกุล
2 1359200054647 05259 ด.ช. วงศกร เอมแย้ม
3 1359200057891 05260 ด.ช. ศักดาเทพ แสงขันธ์
4 1359200057514 05262 ด.ญ. อภัสรา ทาระขจัด
5 1359200054892 05263 ด.ญ. พรภวิทย์ เกษร
6 1359200056160 05264 ด.ญ. ทัศนวรรณ พละสาร
7 1359200057956 05265 ด.ญ. ภรทิพย์ ดีแสง
8 1359200051052 05266 ด.ญ. จุฑามาศ ค่ำคูณ
9 1807700024732 05440 ด.ช. สุพศิน รักษาศรี

มัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2560   โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ที่ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ  –  สกุล ที่อยู่
1 1350101708454 05222 ด.ช.กิตติพงษ์  มีศิริ เฟรม
2 1350101733963 05223 ด.ช.วีรชาติ  กาศักดิ์ ต่อ
3 1359200050641 05226 ด.ช.ยุคลเดช  อุ่นศรี บีม
4 1359200048400 05231 ด.ช.สมพง  บัวเทพ โต้
5 1359200043670 05275 ด.ช.อดิศักดิ์  ทาระขจัด ฟิล์ม
6 1103703898621 05391 ด.ช.ณัฐวุฒิ  คราวกลาง ก้อง
7 1350101720446 05392 ด.ช.รัตนเพชร  ภูมินา กี้
8 1102003520888 05427 ด.ช.โชคอนันต์  ขันติรัตน์ โชค      ท่าลาด
9 1102003604615 05428 ด.ช.ดลศิริ  ขันติรัตน์ ดล     ท่าลาด
10 1499800031035 05429 ด.ช.พรมมินทร์  บุญมา เต๋า    ท่าลาด
11 1359200051117 05430 ด.ช.เจษฎาภรณ์  สายศร มอส     ท่าลาด
12 1350101735567 05431 ด.ช.คฑาวุธ  บุญทอง บอส    กุด
13 1359200042983 05432 ด.ช.ยงยุทธ  บรรลุพร ยุทธ    โคกกอก
14 1359200043238 05433 ด.ญ.นุภาวรรณ  ศรีหล้า วรรณ     กุด
15 1359200045087 05434 ด.ญ.วิภารัตน์  ทับทิม หว้า     กุด
16 1359200045087 05435 ด.ช.เกรียงไกร  ศรีสมบูรณ์ เหนี่ยว

เทศบาลเลิง

17 1101501225551 05438 ด.ช.ภัทรพล  ยั่งยืน  พอร์ช โนนหาด

มัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา 2560   โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ที่ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ  –  สกุล ที่อยู่
1 1359200022966 05177 ด.ช.ชัยวัฒน์  สลับศรี
2 1359200017318 05179 ด.ช.อนุชา  วรรณลี
3 1359200016061 05187 ด.ญ.พันธิพร  บุญทศ
4 1359200041405 05409 ด.ช.วสันต์  ประจันทร์
5 1359200019957 05412 ด.ช.ชนะสรณ์  พันธ์ทอง
6 1350101661059 05413 ด.ช.เกียรติศักดิ์  ทาระขจัด
7 1359200016214 05183 ด.ช.ธนากรณ์  ทศรักษา
8 1259500040057 05414 ด.ญ.สุกัญญา  มีชัย
9 1350101669190 05436 ด.ญ.รมิตา  บุญเจริญ
10 1350101669181 05437 ด.ญ.รมิดา  บุญเจริญ

มัธยมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2560   โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ที่ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ  –  สกุล ที่อยู่
1 1359200009480 05139 ด.ช.พงศ์สุธร  ทารขจัด
2 1359200009188 05143 ด.ช.สิทธินนท์  บุญเจริญ
3 1350101636593 05144 ด.ช.ปัญญา  มหาชัย
4 1359200013690 05149 ด.ญ.สุธิดา  ขุมนาค
5 1359200012189 05256 ด.ญ.ธัญญารักษ์  บุญทศ
6 1103100764215 05321 ด.ญ.สิริประภา  โสภาส
7 1849901584354 05370 ด.ช.วรรณรงค์  สายชารี 72/3
8 1359200010224 05378 ด.ช.กิตติธร  ชารีพร 99/6
9 1359200013177 05379 ด.ช.เกียรติพงษ์  มหาชัย 139/6
10 1359200013924 05380 ด.ญ.นันทิดา  ธนาคุณ 13/6
11 1103100729673 05381 ด.ญ.อุษา  พุดแก้ว 149/1
12 1341501416150 05382 ด.ช.ผดุงสิทธิ์  ทาระขจัด 169/9
13 1909802623997 05383 ด.ช.ณรงค์ชัย  ขวัญสี 232/1
14 1359800001889 05439 ด.ญ.กิตติญารัตน์  แสงแก้ว
15 1449900633592 05415 ด.ญ.นิลรัตน์  สร้อยเสนา

จำนวนนักเรียนแต่ละห้อง ปีการศึกษา 2560

ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 มีนาคม 2560

นำนร.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่วัดคำชะโนด จ.อดรฯ วัดผาแด่น จ.สกลฯ และพญาเต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลฯ

      

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  

1 พ.ย. 59   มีการประชุมคณะครูที่โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 เวลา 09.45 – 10.45 น.

บันทึกช่วยจำ    เม.ย. กับ ต.ค.   โดนเอาเปรียบอีกแล้ว   ตั้งแต่ย้ายมาที่นี่ 2543 – 2559  ยังไม่ได้ ฝากความหวังไว้กับผู้หลักผู้ใหญ่ แต่กลับไม่มีหวัง แถมยังมาเอาในส่วนที่เราจะได้ ทั้ง ๆ ที่เราน่าจะได้ 100 % ปกติก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว  นี่แหละ …สัตว์…โลก….จริง ๆ ตัวเป็น ๆ

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

  1. พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
  2. เดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2559 เมื่อ 1 ก.ค. 2559

13516575_830257877105193_7151777009442555160_n 13442289_830257797105201_3059385439020222201_n 13516590_830257757105205_4756706842394441840_n 13524317_830257770438537_4870899753358827801_n  13537738_830257607105220_4436457318643747527_n 13592701_830257827105198_8776861658517193784_n

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

ลูกเสือได้กำเนิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2450โดยท่านลอร์ดบาเดน เพาเวลล์ กิจการลูกเสือในยุคแรกมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมคนไว้เป็นทหาร หลายประเทศที่ไม่มีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร จึงได้จัดให้มีลูกเสืออย่างประเทศอังกฤษบ้าง หลังจากนั้นไม่นานกิจการลูกเสือก็ได้แพร่หลายเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

ในปี พ.ศ. 2451 ลอร์ด บาเดน เพาเวลล์ ได้แต่งหนังสือคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า Scouting For Boys และคำว่า “Scout” จึงใช้เป็นคำเรียกผู้ที่เป็นลูกเสือซึ่งมีความหมายมาจาก

S ย่อมาจาก Sincerity แปลว่า ความจริงใจ

C ย่อมาจาก Courtesy แปลว่า ความสุภาพอ่อนโยน

O ย่อมาจาก Obedience แปลว่า การเชื่อฟัง

U ย่อมาจาก Unity แปลว่า ความเป็นใจเดียวกัน

T ย่อมาจาก Thrifty แปลว่า ความประหยัด

และในปีนี้เอง ได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นกองแรกในประเทศอังกฤษ ซึ่งกิจการลูกเสือได้แพร่หลายอย่างรวดเร็ว จนต่อมาในปี พ.ศ. 2452 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ด ที่ 1 ทรงรับอุปภัมภก เมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นความสำคัญและประโยชน์ของลูกเสือ จึงได้ก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นประเทศที่ 2

การจัดตั้งลูกตัวในประเทศไทย

ต่อมาใน พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้เข้ารับการอบรม โดยมีจุดประสงค์ที่จะมุ่งอบรมจิตใจให้คนไทยรู้จักรักชาติมีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู

เมื่อกิจการของเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้วพระองค์ จึงทรงพระราชดำริว่า ควรจะได้มีการอบรมของเสือป่าด้วย ดังนั้นในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสือขึ้นในประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ 3 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา จากนั้นนานาชาติในยุโรปจึงจัดตั้งกองลูกเสือของตนขึ้น ลูกเสือกลายเป็นองค์การสากลและมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก เป็นสื่อผูกมิตรไมตรีกันโดยใช้กฎของลูกเสือ 10 ประการ ผูกสัมพันธ์กันไม่เว้นเชื้อชาติใด ศาสนาใดทั้งสิ้น ถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันหมด

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

ลูกเสือกองแรกของไทย

ลูกเสือกองแรกของไทยตั้งขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเรียก “ลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ 1″ ต่อมาขยายตัวออกไปจัดตั้งที่โรงเรียนหรือสถานที่ใดสุดแต่สภากรรมการคณะลูก เสือแห่งงชาติจะเห็นสมควร เด็กที่จะเป็นลูกเสือจะต้องทำพิธีเข้าประจำกอง กล่าวคำปฏิญาณตนตามคำมั่นสัญญานั้น พระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดลูกเสือได้พระราชทานคำขวัญไว้ว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ในสมัยนั้นกิจการลูกเสือไทยเลื่องลือไปยังนานาชาติว่า “พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงใฝ่พระทัยในกิจการลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง” ถึงกับกองลูกเสือที่ 8 ของประเทศอังกฤษ ได้มีหนังสือขอพระราชทานนามนามลูกเสือกองนี้ว่า “กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม” พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ตามความประสงค์ ลูกเสือกองนี้ติดเครื่องหมายช้างเผือกที่แขนเสื้อทั้งสองข้างและยังปรากฏ อยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงฟื้นฟูอีก โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติขึ้นครั้งแรกในบริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์ เมื่อ พ.ศ. 2470 จากนั้นได้จัดให้มีการอบรมลูกเสืออีกหลายรุ่นกระทั่งถึงปี พ.ศ.2475 เป็นปีสุดท้ายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว กิจการลูกเสือได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วย สมัยนั้นได้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์แก่ข้าราชการ ทหาร ในการปราบจราจล รัฐบาลจึงจัดตั้งหน่วยยุวชนทหารฝึกวิชาทหารขึ้นโดยรับเด็กที่ได้เป็นลูกเสือ มาแล้ว ส่วนกิจการลูกเสือก็ขยายให้กว้างขวางขึ้น มีการจัดตั้งกองลูกเสือเหล่าเสนาและลูกเสือเหล่าสมุทรเสนาขึ้นโดยฝึกร่วมกับ ยุวชนทหารการลูกเสือจึงซบเซาลงบ้างในยุคนี้

ปี พ.ศ. 2490 ทางราชการได้ฟื้นฟูกิจการลูกเสืออีกครั้ง มีการจัดชุมนุมของลูกเสือแห่งชาติ ส่งเจ้าหน้าที่ในกองการลูกเสือไปเข้ารับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือตามมาตรฐาน สากล และตามแบบนานาประเทศตามลำดับ มีพระราชบัญญัติลูกเสือใช้บังคับโดยคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้บริหาร วัตถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือได้รับการปรับปรุงและเน้นให้เห็นชัดเจนรัดกุม ยิ่งขึ้น มีความว่า “คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ”

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

การกำหนดวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงสวรรคตแล้วก็ ตาม พระราชอนุสรณ์กิจการลูกเสือของพระองค์ท่านได้พัฒนารุ่งเรืองมาตามลำดับจน เป็นกิจการที่สร้างคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงของประเทศให้ขจรขจายเป็นที่ รู้จักของนานาประเทศทั่วโลก และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่าน ทางราชการจึงได้กำหนดวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ”

[แก้ไข] กิจกรรมในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  1. ทำบุญใส่บาตร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านผู้ให้กำเนิดลูกเสือแห่งประเทศไทย
  2. จัดนิทรรศการ เผยแผ่ ประวัติความเป็นมาของลูกเสือและผลงานต่างๆ
  3. ร่วมกิจกรรมต่างๆในวันลูกเสือ เช่น การนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ สถานพระบรมราชานุสรณ์ หรือที่ที่ทางราชการกำหนด
  4. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ขอขอบคุณข้อมูลวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติจาก

  • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • วิกิพีเดีย
  • คลังปัญญาไทย

การแข่งขันกีฬา Mizuho in Yasothon 2015

ถวายเทียนพรรษาประปี 2558

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 ได้ทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประปี 2558

ณ วัดสว่างวังไฮ บ้านสร้างมิ่ง ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

20150729_124536 20150729_124603 20150729_125102 20150729_125113 20150729_125158 20150729_125333

นักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2558

นักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2558

5143 เด็กชาย สิทธินนท์ บุญเจริญ
5139 เด็กชาย พงศ์สุธร ทารขจัด
5144 เด็กชาย ปัญญา มหาชัย
5382 เด็กชาย ผดุงสิทธิ์ ทาระขจัด
5379 เด็กชาย เกียรติพงษ์ มหาชัย
5383 เด็กชาย ณรงค์ชัย ขวัญสี
5378 เด็กชาย กิตติธร ชารีพร
5370 เด็กชาย วรรณรงค์ สายชารี
5149 เด็กหญิง สุธิดา ขุมนาค
5256 เด็กหญิง ธัญญารักษ์ บุญทศ
5321 เด็กหญิง สิริประภา โสภาส
5381 เด็กหญิง อุษา พุดแก้ว
5380 เด็กหญิง นันทิดา ธนาคุณ

นักเรียนชั้นม.2 ปีการศึกษา 2558

นักเรียนชั้นม.2 ปีการศึกษา 2558

5369 เด็กชาย ศรายุทธ แก้วกอง
5386 นาย สิปปภาส พิลาแดง
5354 เด็กชาย คมกฤช คาถา
5168 เด็กชาย ปรเมศ ชิลลาพา
5094 เด็กชาย ธีรพัฒน์ ปัสสาพันธ์
5084 เด็กชาย นิติพล คำภาละ
5129 เด็กชาย ไตรภพ บุญทอง
5091 เด็กชาย ฐาปกร สระบัว
5351 เด็กชาย ทนงศักดิ์ เพิ่มพูล
5352 เด็กชาย ธัญพิสิทธิ์ ทองสลับ
5353 เด็กชาย ธิติชัย ใหมคำ
5090 เด็กหญิง นารีรัตน์ ทาระขจัด
5093 เด็กหญิง จุฑารัตน์ แสงขันธ์
5096 เด็กหญิง ปิยะธิดา แสงแก้ว
5097 เด็กหญิง วรรณวิลัย ไชยวรรณ์
5100 เด็กหญิง สุวรรณหงษ์ แสนสุโพธิ์
5102 เด็กหญิง ภาวิณีย์ พรานเนื้อ
5355 เด็กหญิง จิราพรรณ มหาชัย
5356 เด็กหญิง สุพัศชา โพธิเสน
5359 เด็กหญิง ธนัดดา พันธุ์เลิศ