การแข่งขันกีฬา Mizuho in Yasothon 2015

ถวายเทียนพรรษาประปี 2558

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 ได้ทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประปี 2558

ณ วัดสว่างวังไฮ บ้านสร้างมิ่ง ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

20150729_124536 20150729_124603 20150729_125102 20150729_125113 20150729_125158 20150729_125333

นักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2558

นักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2558

5143 เด็กชาย สิทธินนท์ บุญเจริญ
5139 เด็กชาย พงศ์สุธร ทารขจัด
5144 เด็กชาย ปัญญา มหาชัย
5382 เด็กชาย ผดุงสิทธิ์ ทาระขจัด
5379 เด็กชาย เกียรติพงษ์ มหาชัย
5383 เด็กชาย ณรงค์ชัย ขวัญสี
5378 เด็กชาย กิตติธร ชารีพร
5370 เด็กชาย วรรณรงค์ สายชารี
5149 เด็กหญิง สุธิดา ขุมนาค
5256 เด็กหญิง ธัญญารักษ์ บุญทศ
5321 เด็กหญิง สิริประภา โสภาส
5381 เด็กหญิง อุษา พุดแก้ว
5380 เด็กหญิง นันทิดา ธนาคุณ

นักเรียนชั้นม.2 ปีการศึกษา 2558

นักเรียนชั้นม.2 ปีการศึกษา 2558

5369 เด็กชาย ศรายุทธ แก้วกอง
5386 นาย สิปปภาส พิลาแดง
5354 เด็กชาย คมกฤช คาถา
5168 เด็กชาย ปรเมศ ชิลลาพา
5094 เด็กชาย ธีรพัฒน์ ปัสสาพันธ์
5084 เด็กชาย นิติพล คำภาละ
5129 เด็กชาย ไตรภพ บุญทอง
5091 เด็กชาย ฐาปกร สระบัว
5351 เด็กชาย ทนงศักดิ์ เพิ่มพูล
5352 เด็กชาย ธัญพิสิทธิ์ ทองสลับ
5353 เด็กชาย ธิติชัย ใหมคำ
5090 เด็กหญิง นารีรัตน์ ทาระขจัด
5093 เด็กหญิง จุฑารัตน์ แสงขันธ์
5096 เด็กหญิง ปิยะธิดา แสงแก้ว
5097 เด็กหญิง วรรณวิลัย ไชยวรรณ์
5100 เด็กหญิง สุวรรณหงษ์ แสนสุโพธิ์
5102 เด็กหญิง ภาวิณีย์ พรานเนื้อ
5355 เด็กหญิง จิราพรรณ มหาชัย
5356 เด็กหญิง สุพัศชา โพธิเสน
5359 เด็กหญิง ธนัดดา พันธุ์เลิศ

นักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา 2558

นักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา 2558

1437035270576 1437035272433 1437035276565 1437035996832 1437035999774 1437036014750

 

5037 นาย ศรัญย์ บุญทศ
5329 นาย อานนท์ สีมาเมือง
5027 นาย สุริยนต์ บุญทอง
5038 นาย สุพัฒชัย อุปัชฌาย์
5045 นาย จิรายุ เจริญตา
5047 นาย ธีรวัฒน์ วรเนตร
5039 นาย วัฒนา ขุมนาค
5327 นาย ชลธีร์ สีทา
5133 นาย พันนา โชติเชื้อวงศ์
5326 นาย รุ่งทิวา คำมั่น
5364 นาย นิติพงษ์ มหาชัย
5331 นางสาว สุพัฒน์ทรา พรมนนท์
4990 นางสาว พัชราภรณ์ บุญเรือง
05365  ญ นางสาว กาญจนา พันธุเลิศ

ศธ. เปิดตัวระบบ DLIT พัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

       สพป.ยส.เขต2 จะได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม DLIT ที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2558 จำนวน 10 คน ซึ่งมี นายทินกร พิลาแดง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้ด้วย 

20150809_090540 20150809_085320  20150809_085313  20150809_085326 20150809_085338  20150809_124738 20150809_124752

          ศธ. เปิดตัวระบบ DLIT พัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยอดจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตั้งเป้าพัฒนาสู่ ร.ร. ขนาดกลางและ ขนาดใหญ่ 15,553 โรง มั่นใจช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาได้

วันนี้ (11 มิ.ย.) พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แถลงข่าวการเปิดระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ Distance Learning Information Technology (DLIT) ว่า ตามที่รัฐบาลมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television : DLTV จากโรงเรียนวังไกลกังวล ไปยังโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ จำนวน 15,369 โรง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาจนประสบความสำเร็จ ทั้งช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครู ครูสอนไม่ครบชั้น และขาดแคลนครูในสาขาวิชาหลัก ทำให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเรียนกับครูที่สอนตรงวิชาเอก ทั้งนี้ ศธ. จึงมีความต้องการให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น จึงจัดทำโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี หรือ Distance Learning Information Technology (DLIT) ขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการการศึกษาทางไกล โดยนำไปใช้ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่อีก ประมาณ 15,553 โรง ครอบคลุมโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ โดย สพฐ. จะจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนนำไปซื้ออุปกรณ์

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า สำหรับระบบ DLIT จะเป็นระบบเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจรครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก ประกอบด้วย 5 รูปแบบ คือ 1. ห้องเรียน DLIT เป็นการถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้หัวข้อเรื่องที่ยากของ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้จากครูต้นแบบของโรงเรียนชั้นนำ อาทิ เตรียมอุดมศึกษา สามเสนวิทยาลัย ราชวินิต สวนกุหลาบ ฯลฯ ไปยังห้องเรียนปลายทางตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6, 2. คลังสื่อการสอน เป็นสื่อการสอนที่ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุกและเข้าใจบทเรียนมากขึ้น ซึ่งจะครอบคลุมใน 5 กลุ่มสาระฯ 3. ห้องสมุดดิจิตอล เป็นคลังข้อมูลสำหรับการค้นคว้าเนื้อหานอกห้องเรียน 4. การพัฒนาวิชาชีพครู เป็นสื่อวิดีทัศน์ให้ครูเห็นรูปแบบตัวอย่างการสอนของครูเก่ง และ 5. คลังข้อสอบ รวบรวมข้อสอบหลากหลายตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม.6 เพื่อใช้ประเมินตนเองตลอดภาคเรียน

ทั้งนี้ ในภาคเรียนที่ 1/2558 จะมีโรงเรียนต้นแบบ 65 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมดำเนินการภายใต้ระบบ DLIT สามารถรับชมได้ทางออนไลน์ที่ http://www.dlit.ac.th ขณะเดียวกัน แม้จะเป็นระบบออฟไลน์โรงเรียนก็สามารถนำไปใช่ในการเรียนการสอนได้ อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อมั่นว่า ระบบดังกล่าวที่นำมาใช้จะช่วยสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เกิดการเปลี่ยนแปลงการสอนของครูทั่วประเทศ และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา และนำไปสู่เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการให้การปฏิรูปเกิดจากในห้องเรียนได้อย่างแท้จริง

ไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 ที่ จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดสกลนคร เมื่อ 6 ก.พ. 58    

DSC_0009 DSC_0017 DSC_0020 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0037 DSC_0062 DSC_0087

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OฺBEC Network)

cropped-head-logo

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OฺBEC Network)

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   กรุงเทพมหานคร  วันที่  9-13 ก.พ.2558

http://obecnet.rmutp.ac.th/

 20150209_101658

20150213_101748

1423477204765

1423500282078

1423792403651-1

1423798448298

1423798454364

1423798483768

อบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  วันที่ 20-23 ม.ค.2558

C360_2015-01-23-09-38-47-764   C360_2015-01-22-09-50-55-095

20150120_103415

20150121_100454     20150121_100503

โรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 ได้ต้อนรับคณะกรรมการที่มาประเมินโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล เมื่อ 25 กันยายน 2557 ผลปรากฏว่า ได้ผ่านรับการรับรองให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล เรียบร้อยแล้วครับ

DSC_9332 DSC_9331 DSC_9321 DSC_9320 DSC_9312 DSC_9302 DSC_9223 DSC_9261 DSC_9272 DSC_9274 DSC_9278 DSC_9295 DSC_9222 DSC_9218 DSC_9217 DSC_9199 DSC_9179 DSC_9178 DSC_9144 DSC_9146 DSC_9149 DSC_9168 DSC_9174 DSC_9175 DSC_9141 DSC_9139 DSC_9138 DSC_9131 DSC_9126 DSC_9125 DSC_9111 DSC_9119 DSC_9121 DSC_9122 DSC_9123 DSC_9124 DSC_9107 DSC_9099 DSC_9097 DSC_9091 DSC_9086 DSC_9078 DSC_9060 DSC_9062 DSC_9063 DSC_9068 DSC_9073 DSC_9076 DSC_9055 DSC_9053 DSC_9047 DSC_9045 DSC_9043 DSC_9039DSC_9038DSC_9036DSC_9031DSC_9023DSC_9020DSC_9018DSC_9001DSC_8996DSC_8993DSC_8974

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.