ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 มีนาคม 2560

นำนร.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่วัดคำชะโนด จ.อดรฯ วัดผาแด่น จ.สกลฯ และพญาเต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลฯ

      

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  

1 พ.ย. 59   มีการประชุมคณะครูที่โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 เวลา 09.45 – 10.45 น.

บันทึกช่วยจำ    เม.ย. กับ ต.ค.   โดนเอาเปรียบอีกแล้ว   ตั้งแต่ย้ายมาที่นี่ 2543 – 2559  ยังไม่ได้ ฝากความหวังไว้กับผู้หลักผู้ใหญ่ แต่กลับไม่มีหวัง แถมยังมาเอาในส่วนที่เราจะได้ ทั้ง ๆ ที่เราน่าจะได้ 100 % ปกติก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว  นี่แหละ …สัตว์…โลก….จริง ๆ ตัวเป็น ๆ

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

  1. พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
  2. เดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2559 เมื่อ 1 ก.ค. 2559

13516575_830257877105193_7151777009442555160_n 13442289_830257797105201_3059385439020222201_n 13516590_830257757105205_4756706842394441840_n 13524317_830257770438537_4870899753358827801_n  13537738_830257607105220_4436457318643747527_n 13592701_830257827105198_8776861658517193784_n

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

ลูกเสือได้กำเนิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2450โดยท่านลอร์ดบาเดน เพาเวลล์ กิจการลูกเสือในยุคแรกมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมคนไว้เป็นทหาร หลายประเทศที่ไม่มีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร จึงได้จัดให้มีลูกเสืออย่างประเทศอังกฤษบ้าง หลังจากนั้นไม่นานกิจการลูกเสือก็ได้แพร่หลายเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

ในปี พ.ศ. 2451 ลอร์ด บาเดน เพาเวลล์ ได้แต่งหนังสือคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า Scouting For Boys และคำว่า “Scout” จึงใช้เป็นคำเรียกผู้ที่เป็นลูกเสือซึ่งมีความหมายมาจาก

S ย่อมาจาก Sincerity แปลว่า ความจริงใจ

C ย่อมาจาก Courtesy แปลว่า ความสุภาพอ่อนโยน

O ย่อมาจาก Obedience แปลว่า การเชื่อฟัง

U ย่อมาจาก Unity แปลว่า ความเป็นใจเดียวกัน

T ย่อมาจาก Thrifty แปลว่า ความประหยัด

และในปีนี้เอง ได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นกองแรกในประเทศอังกฤษ ซึ่งกิจการลูกเสือได้แพร่หลายอย่างรวดเร็ว จนต่อมาในปี พ.ศ. 2452 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ด ที่ 1 ทรงรับอุปภัมภก เมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นความสำคัญและประโยชน์ของลูกเสือ จึงได้ก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นประเทศที่ 2

การจัดตั้งลูกตัวในประเทศไทย

ต่อมาใน พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้เข้ารับการอบรม โดยมีจุดประสงค์ที่จะมุ่งอบรมจิตใจให้คนไทยรู้จักรักชาติมีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู

เมื่อกิจการของเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้วพระองค์ จึงทรงพระราชดำริว่า ควรจะได้มีการอบรมของเสือป่าด้วย ดังนั้นในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสือขึ้นในประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ 3 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา จากนั้นนานาชาติในยุโรปจึงจัดตั้งกองลูกเสือของตนขึ้น ลูกเสือกลายเป็นองค์การสากลและมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก เป็นสื่อผูกมิตรไมตรีกันโดยใช้กฎของลูกเสือ 10 ประการ ผูกสัมพันธ์กันไม่เว้นเชื้อชาติใด ศาสนาใดทั้งสิ้น ถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันหมด

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

ลูกเสือกองแรกของไทย

ลูกเสือกองแรกของไทยตั้งขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเรียก “ลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ 1″ ต่อมาขยายตัวออกไปจัดตั้งที่โรงเรียนหรือสถานที่ใดสุดแต่สภากรรมการคณะลูก เสือแห่งงชาติจะเห็นสมควร เด็กที่จะเป็นลูกเสือจะต้องทำพิธีเข้าประจำกอง กล่าวคำปฏิญาณตนตามคำมั่นสัญญานั้น พระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดลูกเสือได้พระราชทานคำขวัญไว้ว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ในสมัยนั้นกิจการลูกเสือไทยเลื่องลือไปยังนานาชาติว่า “พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงใฝ่พระทัยในกิจการลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง” ถึงกับกองลูกเสือที่ 8 ของประเทศอังกฤษ ได้มีหนังสือขอพระราชทานนามนามลูกเสือกองนี้ว่า “กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม” พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ตามความประสงค์ ลูกเสือกองนี้ติดเครื่องหมายช้างเผือกที่แขนเสื้อทั้งสองข้างและยังปรากฏ อยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงฟื้นฟูอีก โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติขึ้นครั้งแรกในบริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์ เมื่อ พ.ศ. 2470 จากนั้นได้จัดให้มีการอบรมลูกเสืออีกหลายรุ่นกระทั่งถึงปี พ.ศ.2475 เป็นปีสุดท้ายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว กิจการลูกเสือได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วย สมัยนั้นได้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์แก่ข้าราชการ ทหาร ในการปราบจราจล รัฐบาลจึงจัดตั้งหน่วยยุวชนทหารฝึกวิชาทหารขึ้นโดยรับเด็กที่ได้เป็นลูกเสือ มาแล้ว ส่วนกิจการลูกเสือก็ขยายให้กว้างขวางขึ้น มีการจัดตั้งกองลูกเสือเหล่าเสนาและลูกเสือเหล่าสมุทรเสนาขึ้นโดยฝึกร่วมกับ ยุวชนทหารการลูกเสือจึงซบเซาลงบ้างในยุคนี้

ปี พ.ศ. 2490 ทางราชการได้ฟื้นฟูกิจการลูกเสืออีกครั้ง มีการจัดชุมนุมของลูกเสือแห่งชาติ ส่งเจ้าหน้าที่ในกองการลูกเสือไปเข้ารับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือตามมาตรฐาน สากล และตามแบบนานาประเทศตามลำดับ มีพระราชบัญญัติลูกเสือใช้บังคับโดยคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้บริหาร วัตถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือได้รับการปรับปรุงและเน้นให้เห็นชัดเจนรัดกุม ยิ่งขึ้น มีความว่า “คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ”

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

การกำหนดวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงสวรรคตแล้วก็ ตาม พระราชอนุสรณ์กิจการลูกเสือของพระองค์ท่านได้พัฒนารุ่งเรืองมาตามลำดับจน เป็นกิจการที่สร้างคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงของประเทศให้ขจรขจายเป็นที่ รู้จักของนานาประเทศทั่วโลก และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่าน ทางราชการจึงได้กำหนดวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ”

[แก้ไข] กิจกรรมในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  1. ทำบุญใส่บาตร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านผู้ให้กำเนิดลูกเสือแห่งประเทศไทย
  2. จัดนิทรรศการ เผยแผ่ ประวัติความเป็นมาของลูกเสือและผลงานต่างๆ
  3. ร่วมกิจกรรมต่างๆในวันลูกเสือ เช่น การนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ สถานพระบรมราชานุสรณ์ หรือที่ที่ทางราชการกำหนด
  4. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ขอขอบคุณข้อมูลวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติจาก

  • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • วิกิพีเดีย
  • คลังปัญญาไทย

การแข่งขันกีฬา Mizuho in Yasothon 2015

ถวายเทียนพรรษาประปี 2558

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 ได้ทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประปี 2558

ณ วัดสว่างวังไฮ บ้านสร้างมิ่ง ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

20150729_124536 20150729_124603 20150729_125102 20150729_125113 20150729_125158 20150729_125333

นักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2558

นักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2558

5143 เด็กชาย สิทธินนท์ บุญเจริญ
5139 เด็กชาย พงศ์สุธร ทารขจัด
5144 เด็กชาย ปัญญา มหาชัย
5382 เด็กชาย ผดุงสิทธิ์ ทาระขจัด
5379 เด็กชาย เกียรติพงษ์ มหาชัย
5383 เด็กชาย ณรงค์ชัย ขวัญสี
5378 เด็กชาย กิตติธร ชารีพร
5370 เด็กชาย วรรณรงค์ สายชารี
5149 เด็กหญิง สุธิดา ขุมนาค
5256 เด็กหญิง ธัญญารักษ์ บุญทศ
5321 เด็กหญิง สิริประภา โสภาส
5381 เด็กหญิง อุษา พุดแก้ว
5380 เด็กหญิง นันทิดา ธนาคุณ

นักเรียนชั้นม.2 ปีการศึกษา 2558

นักเรียนชั้นม.2 ปีการศึกษา 2558

5369 เด็กชาย ศรายุทธ แก้วกอง
5386 นาย สิปปภาส พิลาแดง
5354 เด็กชาย คมกฤช คาถา
5168 เด็กชาย ปรเมศ ชิลลาพา
5094 เด็กชาย ธีรพัฒน์ ปัสสาพันธ์
5084 เด็กชาย นิติพล คำภาละ
5129 เด็กชาย ไตรภพ บุญทอง
5091 เด็กชาย ฐาปกร สระบัว
5351 เด็กชาย ทนงศักดิ์ เพิ่มพูล
5352 เด็กชาย ธัญพิสิทธิ์ ทองสลับ
5353 เด็กชาย ธิติชัย ใหมคำ
5090 เด็กหญิง นารีรัตน์ ทาระขจัด
5093 เด็กหญิง จุฑารัตน์ แสงขันธ์
5096 เด็กหญิง ปิยะธิดา แสงแก้ว
5097 เด็กหญิง วรรณวิลัย ไชยวรรณ์
5100 เด็กหญิง สุวรรณหงษ์ แสนสุโพธิ์
5102 เด็กหญิง ภาวิณีย์ พรานเนื้อ
5355 เด็กหญิง จิราพรรณ มหาชัย
5356 เด็กหญิง สุพัศชา โพธิเสน
5359 เด็กหญิง ธนัดดา พันธุ์เลิศ

นักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา 2558

นักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา 2558

1437035270576 1437035272433 1437035276565 1437035996832 1437035999774 1437036014750

 

5037 นาย ศรัญย์ บุญทศ
5329 นาย อานนท์ สีมาเมือง
5027 นาย สุริยนต์ บุญทอง
5038 นาย สุพัฒชัย อุปัชฌาย์
5045 นาย จิรายุ เจริญตา
5047 นาย ธีรวัฒน์ วรเนตร
5039 นาย วัฒนา ขุมนาค
5327 นาย ชลธีร์ สีทา
5133 นาย พันนา โชติเชื้อวงศ์
5326 นาย รุ่งทิวา คำมั่น
5364 นาย นิติพงษ์ มหาชัย
5331 นางสาว สุพัฒน์ทรา พรมนนท์
4990 นางสาว พัชราภรณ์ บุญเรือง
05365  ญ นางสาว กาญจนา พันธุเลิศ

ศธ. เปิดตัวระบบ DLIT พัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

       สพป.ยส.เขต2 จะได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม DLIT ที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2558 จำนวน 10 คน ซึ่งมี นายทินกร พิลาแดง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้ด้วย 

20150809_090540 20150809_085320  20150809_085313  20150809_085326 20150809_085338  20150809_124738 20150809_124752

          ศธ. เปิดตัวระบบ DLIT พัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยอดจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตั้งเป้าพัฒนาสู่ ร.ร. ขนาดกลางและ ขนาดใหญ่ 15,553 โรง มั่นใจช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาได้

วันนี้ (11 มิ.ย.) พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แถลงข่าวการเปิดระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ Distance Learning Information Technology (DLIT) ว่า ตามที่รัฐบาลมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television : DLTV จากโรงเรียนวังไกลกังวล ไปยังโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ จำนวน 15,369 โรง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาจนประสบความสำเร็จ ทั้งช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครู ครูสอนไม่ครบชั้น และขาดแคลนครูในสาขาวิชาหลัก ทำให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเรียนกับครูที่สอนตรงวิชาเอก ทั้งนี้ ศธ. จึงมีความต้องการให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น จึงจัดทำโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี หรือ Distance Learning Information Technology (DLIT) ขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการการศึกษาทางไกล โดยนำไปใช้ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่อีก ประมาณ 15,553 โรง ครอบคลุมโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ โดย สพฐ. จะจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนนำไปซื้ออุปกรณ์

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า สำหรับระบบ DLIT จะเป็นระบบเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจรครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก ประกอบด้วย 5 รูปแบบ คือ 1. ห้องเรียน DLIT เป็นการถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้หัวข้อเรื่องที่ยากของ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้จากครูต้นแบบของโรงเรียนชั้นนำ อาทิ เตรียมอุดมศึกษา สามเสนวิทยาลัย ราชวินิต สวนกุหลาบ ฯลฯ ไปยังห้องเรียนปลายทางตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6, 2. คลังสื่อการสอน เป็นสื่อการสอนที่ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุกและเข้าใจบทเรียนมากขึ้น ซึ่งจะครอบคลุมใน 5 กลุ่มสาระฯ 3. ห้องสมุดดิจิตอล เป็นคลังข้อมูลสำหรับการค้นคว้าเนื้อหานอกห้องเรียน 4. การพัฒนาวิชาชีพครู เป็นสื่อวิดีทัศน์ให้ครูเห็นรูปแบบตัวอย่างการสอนของครูเก่ง และ 5. คลังข้อสอบ รวบรวมข้อสอบหลากหลายตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม.6 เพื่อใช้ประเมินตนเองตลอดภาคเรียน

ทั้งนี้ ในภาคเรียนที่ 1/2558 จะมีโรงเรียนต้นแบบ 65 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมดำเนินการภายใต้ระบบ DLIT สามารถรับชมได้ทางออนไลน์ที่ http://www.dlit.ac.th ขณะเดียวกัน แม้จะเป็นระบบออฟไลน์โรงเรียนก็สามารถนำไปใช่ในการเรียนการสอนได้ อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อมั่นว่า ระบบดังกล่าวที่นำมาใช้จะช่วยสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เกิดการเปลี่ยนแปลงการสอนของครูทั่วประเทศ และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา และนำไปสู่เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการให้การปฏิรูปเกิดจากในห้องเรียนได้อย่างแท้จริง

ไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 ที่ จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดสกลนคร เมื่อ 6 ก.พ. 58    

DSC_0009 DSC_0017 DSC_0020 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0037 DSC_0062 DSC_0087